Gemeenteraad 7 november

Op 20 november 2013

Gemeenteraadscommissies

Het N-VA voorstel om de gemeenteraadscommissiesgevoelig uit te breiden werd op de vorige gemeenteraad niet goedgekeurd. Jan Van Camp stelde voor om de uitbreiding te beperken tot 4 commissies, mede om tegemoet te komen aan de wens van de kleinere fracties in de gemeenteraad. De burgemeester aanvaardde het voorstel en zei dat het huishoudreglement hiervoor zal worden geactualiseerd. Er werd niet gestemd.

 

E-loket

Peter Hoefman (N-VA) stelde voor om het e-loket van de gemeente uit te breiden naar onder meer documenten voor de burgerlijke stand. Schepen van ICT Ronny Tourné (CD&V) juichte het voorstel toe en zei dat ook de CD&V-fractie voorstaander was van verregaande digitalisering. Hij verklaarde dat na een reeds gedane studie de gemeente dit echter niet als een prioriteit kon beschouwen, onder meer wegens de versnippering en de verscheidenheid van de ICT-markt voor overheidsinstellingen. Volgens de schepen moet doordacht worden omgesprongen met de digitalisering en het moet een duurzaam karakter hebben. De burgemeester voegde eraan toe dat het bestuur momenteel voorrang geeft aan het e-loket voor vrije tijd en kinderopvang.

 

Beleidsplan 2014 - 2019

N-VA fractieleider Inge Faes vroeg wanneer het bestuur het beleidsplan 2014 - 2019 zou communiceren. De burgemeester antwoordde dat het plan tegen de volgende gemeenteraad zal beschikbaar zijn en dat het tijdig met de gemeenteraadsleden zal worden gedeeld.

 

Verschuiving belastinginkomsten

Naar aanleiding van een brief van de federale belastingdienst aan alle gemeenten vroeg Jan Van Camp (N-VA) of de volledige of gedeeltelijke doorschuiving van de gemeentelijke opcentiemen naar een volgend jaar ook een invloed had op de inkomsten van Puurs. De burgemeester bevestigde dat 800.000 euro aan geplande inkomsten van 2013 zullen worden verschoven naar 2014. In dat jaar wordt echter voorzien in een verhoging van 600.000 euro tegenover het vooropgestelde bedrag aan belastinginkomsten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is